Projectplan pilot ‘Zinvol omgaan met social media’

Doel en doelgroep van het project

De belangrijkste doelen van dit project zijn:

  • empowerment en versterking van de eigen netwerken van de cliënten door een zinvoller en effectiever gebruik van social media;
  • het verhogen van de kwaliteit van een belangrijk deel van de dagbesteding van de doelgroep (namelijk de uren die aan social media en internet worden besteed).

Aan het project wordt een onderzoekstraject gekoppeld, uit te voeren door een masterstudent, waarin zowel een nul- als effectmeting worden uitgevoerd, zodat de resultaten zichtbaar en voor verder publiek onderzoek beschikbaar worden gemaakt.

Bij dit project is de doelgroep bewust beperkt tot mensen met een psychische kwetsbaarheid die beschermd wonen. Hiervoor zijn de volgende redenen:

  • deze groep is extra kwetsbaar voor misbruik van social media;
  • het project zal naar verwachting leiden tot concrete aanbevelingen (‘best practices’) die door de organisaties voor begeleid wonen kunnen worden geïmplementeerd;
  • de ruime ervaring binnen Zin in Utrecht met deze doelgroep.

Om praktische redenen zal deze pilot zich beperken tot de gemeente Utrecht en tot een maximum van 30 cursisten.

De uitvoering van het project zal zo veel mogelijk worden verzorgd door ervaringsdeskundigen. Deze zullen worden geworven, getraind en begeleid door medewerkers van Zin in Utrecht.

Verankering na afloop

Gezien de relevantie en relatief lage kosten van de training zal het na afronding van de pilot mogelijk moeten zijn om deze in een meer structurele vorm aan te bieden, bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking tussen Zin in Utrecht en Enik. Het is denkbaar dat de inbreng van de professionals na de opstartfase kan worden verminderd.

Zoals boven benoemd, zal Lister als partner in dit project worden betrokken. Verder zal tijdens het project nader overleg worden gevoerd met andere belanghebbende organisaties (zoals Kwintes, Arkin, Altrecht/EPA proeftuinen, Leger des Heils, gemeente Utrecht).