Verantwoording ANBI Instelling

De stichting:
St. Zin in Utrecht, Centrum voor Levens en zingevingsvragen
Postadres: Keucheniuslaan 14
1181 XX Amstelveen
Telefoon: 06-30321468
Bankrekening NL28 TRIO 0197 7072
RSIN: 853039859

Doelstelling : (art. 2 uit de statuten)
1. De stichting heeft ten doel:
a. het (doen) begeleiden en ondersteunen van (kwetsbare) extramurale zorgbehoevenden in Utrecht en omgeving in de vorm van professionele eerstelijns geestelijke verzorging (zorg op maat), waarbij sprake kan zijn van zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg;

b. het verzorgen van cursussen op het gebied van spiritualiteit, zingeving en existentiële problematiek gericht op de preventieve werking die van aandacht voor het geestelijk leven van (kwetsbare groepen) mensen uitgaat;

c. het aanbieden van training en scholing aan vrijwilligers en werkers in de zorg en andere beroepsgroepen waar aandacht en deskundigheid voor existentiële vragen en behoeftes onder zorgbehoevenden een rol speelt;

d. het initiëren en openstaan voor een kwalitatief hoogwaardige samenwerking met de diverse in Utrecht en omgeving actieve organisaties op het gebied van welzijn, hulpverlening en zingeving
waaronder begrepen de diverse levensbeschouwelijke genootschappen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan
In 2018 verzorgt Zin in Utrecht conform haar doelstelling :

•    Extramurale individuele geestelijke begeleiding in Utrecht en omgeving voor kwetsbare Utrechters.  
•    Cursussen en groepsactiviteiten voor inwoners van Utrecht op gebied van levensvragen, zingeving en spiritualiteit. Hierbij wordt actief samengewerkt met welzijnsinstellingen en andere relevante organisaties.
•    Training en scholing aan een groep vrijwilligers die via Zin in Utrecht wordt gekoppeld als bezoekmaatje aan een cliënt.
•    Training en scholing aan vrijwilligers van andere organisaties, werkers in de sector zorg en welzijn en andere beroepsgroepen waar aandacht en deskundigheid voor existentiële vragen en behoeftes onder zorgbehoevenden een rol speelt.

•    Mogelijkerwijs kunnen wij op een hoger niveau in welzijns- en zorgorganisaties die in het extramurale domein werken een bijdrage leveren in de vorm van moreel beraad.
•    Organisaties en bedrijven binnen en buiten de zorg bieden wij diensten aan onder de naam Adviesbureau ZIN. Primair aandachtspunt is het borgen van geestelijke gezondheid op de werkvloer.
•    Daarnaast onderhoudt de stichting actief het contact met organisaties op het gebied van welzijn, hulpverlening en zingeving met oog op samenwerking, waaronder ook de diverse levensbeschouwelijke genootschappen.

Bestuur:
Mevr. drs. Hanneke Jongkind, bestuurder

Administrateur:
Dhr. Ton Dessing

Raad van Toezicht:
Mevr. mr. Elisabeth van Oostrum, voorzitter
Mevr. Martina van den Dool, lid 
Dhr. Raymond Ronkes, lid 

Het beloningsbeleid:
Raad van toezicht ontvangt geen vakantiegeld.

Financiële verantwoording over het afgelopen jaar:
Jaarrekening 2020

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in het afgelopen jaar: 
Jaarverslag 2021

 

Het ingevulde standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen:
Standaardformulier publicatieplicht 2020 

Standaardformulier publicatieplicht 2021

Een actueel plan van de te ondernemen activiteiten in het lopende jaar: 
Jaarplan 2022

Overzicht van eerdere jaarrekeningen:              Overzicht van eerdere jaarverslagen:
 
Jaarrekening 2014      
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018 
Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2014 
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
- Jaarverslag 2020